Devotion voor Gebedsweek (NL)

7daysfasting2015day7

Zondag 6 December 2015

LAATSTE DAG Dankzegging

Bijbel lezing: Psalmen 138, Psalmen 86:12

Psalmen 138 (HTB)
138 Een lied van David. Met mijn hele hart zal ik U prijzen en groot maken; ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.
2 In Uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan en Uw naam eren om Uw goedheid, liefde en trouw. Want U hebt terwille van Uw eigen grote naam al Uw beloften ingelost.
3 Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven. U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.
4 HERE, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde U prijzen, als zij hebben gehoord wat U zegt.
5 Zij zullen liederen zingen over alles wat de HERE doet, want Zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.
6 De HERE is hoog verheven en ziet vol liefde neer op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is. Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.
7 Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer, houdt U mij vast. U houdt de woede van mijn vijanden van mij weg en bevrijdt mij door Uw kracht.
8 De HERE zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt. HERE, Uw goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat het werk dat U bent begonnen, niet halverwege ophouden.

Psalmen 86:12 (HTB)
12 Here, mijn God, ik wil U met mijn hele hart prijzen en altijd alleen Uw naam de eer geven.

Dankzegging
De hele week lang heeft God voor ons gezorgd en Hij heeft gezien wat wij voor Hem overhadden. Laten we Hem dan ook bedanken voor zijn aanwezigheid, voor zijn liefde, wijsheid , kracht. Hij redde ons en gaf ons ondanks alles keer op keer zo veel liefde. De almachtige heilige Heer, er is werkelijk waar niemand zoals Hem. Aan hem geef ik alles, aan Hem alle eer. Gezegend is Zijn naam. Hij die een weg baande Ten alle tijde zal ik Hem prijzen. Uit mijn hart geef ik Hem prijs.

Gebedspunten
1. Bid tot God en bedank hem voor de hele week.
2. Bedank God voor zijn begeleiding gedurende onze vasten en gebedsweek.
3. Bedank God voor onze redding en dat hij van ons houd ondanks alles.
4. Bedank God voor beantwoorden van ons gebed voordat we zelfs aan het vasten begonnen.
5. Bedank God voor kracht, wijsheid, begrip en het opnieuw vullen van onze hart.

Dit was de laatste dag. Mogen ieder van U gezegend worden met u hartverlangen en mogen de Here voor altijd in uw harten werken voor zijn glorie. Wees gezegend en alvast een gelukkige, gezegende, wonderbaarlijke nieuwe jaar. Hallelujah!

 

 

7daysfasting2015day6

Zaterdag 5 December 2015

DAG 6 God’s wil

Bijbellezing: Psalmen 37:4, Mattheus 6:33, Jeremiah 29:11-14

Psalmen 37:4 (HTB)
4 Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt.

Mattheüs 6:33 (HTB)
33 Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen.

Jeremia 29:11-14 (HTB)
11 Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.
12 Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren.
13 U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht.
14 Ja, zegt de HERE, Ik zal Mij door u laten vinden en een einde maken aan uw slavernij. Ik zal u bijeenbrengen uit de plaatsen waarheen Ik u heb gestuurd en u daarna weer terugbrengen naar uw vaderland.

God’s wil
Voor een ieder van ons is er een doel, een reden, een taak. Weet dat Gods liefde zo diep is voor ons dat in alles, we mogen weten dat Hij een goed einde voor ons in oog heeft vol vrede. Laat vandaag jouw hart volledig God zoeken. Lees de belofte van God. Hij zal je horen als je je hart volledig in overgave geeft aan Hem. Laat de liefde van God de Vader jou vandaag vervullen. Dat je mag ervaren dat Hij jou Vader is en Het goed voor heeft met jou.

Gebedspunten
1. Here help mij te zijn wat belangrijk is in het leven.
2. Help mij uw Koninkrijk de hoogste plaats te geven in mijn leven.
3. Laat deze dag de dag zijn dat ik uw liefde opnieuw mag ervaren in mijn leven.
4. Leid mij in al mijn wegen, open mijn hart en laat uw wil geschiedde.
In Jesus name! Amen.

 

 

7daysfasting2015day5

Vrijdag 4 December 2015

DAG 5 Vrienden, familie en kerkgemeenschap

Bijbel lezing: Isaiah 54:17, Ephesians 1:3-6, Job 42:10

Jesaja 54:17 (HTB)
17 Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de HERE. Dit is de zegen die Ik u heb gegeven, zegt de HERE.

Efeziërs 1:3-6 (HTB)
3 Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is.
4 Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hèm zijn en volmaakt voor Hem staan.
5 Het is altijd Zijn bedoeling geweest ons als Zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus,
6 opdat wij Hem zouden prijzen voor Zijn onovertroffen genade. En Hij heeft ons door Zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is.

Job 42:10 (HTB)
10 Toen Job voor zijn vrienden had gebeden, gaf de HERE hem zijn rijkdom en geluk weer terug. Hij gaf hem zelfs tweemaal zoveel als vroeger.

Onze erfenis in de Here
Een erfenis is iets dat je automatisch ontvang bij geboorte of adoptie. En zo heft God ons genomen als zijn kinderen, waardoor wij nu recht hebben op het eeuwige leven met onze Here Jesus Christus. De bijbel vertelt dat wie in Zijn naam geloven, het recht hebben om zijn kinderen en dienaren te worden. Geen enkele wapen dat richting ons is gekeerd zal slagen en elke tong dat ons zal beschuldigen zal falen. Dit is de zegen die de Here almachtige ons heeft gegeven, Amen.

Gebedspunten
Zet dit dag apart om voor je familie en vrienden te bidden. Bedek ze in het bloed van Jesus en bid voor bescherming voor het hele jaar. Bid ook voor je kerk en het werk van God. Wat jij ook wilt doen om het woord van God te verspreiden, breng het in de handen van de Heer.

 

7daysfasting2015day4

Donderdag 3 December 2015

DAG 4 Bijbelstudie en partner

Bijbellezing: Jozua 1:8

Jozua 1:8(HTB)
8 Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. Want alleen dan zult u slagen.

Bijbelstudie
Vandaag, terwijl je aan het vasten en bidden bent, probeer je bijbel te openen en studeer iets over God. Bekijk filmpjes op youtube, aanbiddingsliederen, preken, bijbel leesplannen op je App etc. Bid ook voor je partner.
Dit boek van rechten waar het Heilige Geschrift over heeft is het Woord van het Levende God. Net zoals de Here Jozua, zijn dienaar, commandeerde om het Zijn Woord te behouden en volgens dat te leven zodat het goed met hem zal gaan en alles dat hij doet, zo ook beveelt Hij zijn kinderen om gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord, zodat gij zult bloeien in al dat gij doet. Ongehoorzaamheid weerhoudt ons van Gods bedoelingen over onze leven. Maar wanneer we het word van God leren en dit implementeren in onze dagelijkse leven, dan zullen we succesvol zijn in al dat we doen en zal zijn goddelijke bedoelingen gevestigd worden in onze leven

Gebedspunten
1. Bid dat God je het verlangen zal geven om diep in Zijn woorden te duiken
2. Bid dat God je Zijn woord laat begrijpen.
3. Bid dat God je de benodigde kracht zal geven om een doener te zijn van Zijn woord.
4. Bid dat God de ogen zal openen van ieder die zich in het donker bevind, zodat zij het glorieuze licht van onze Here Jesus (Zijn enige zoon) zullen zien.
5. Bid ook voor je partner.

 

7daysfasting2015day3

Woensdag 3 december 2015

DAG 3 Aanbidding

Bijbel lezing: Exodus 33, 1Samuël 2:2, Psalmen 73:25-26, 1 Kronieken 16:23-29

Lees Exodus 33

1 Samuël 2:2
2 Niemand is zo heilig als de HERE! Er is geen andere God, geen andere Rots dan onze God.

Psalmen 73:25-26 (HTB)
25 Wie of wat heb ik, buiten U, nog nodig? Als ik U heb, heb ik verder niets nodig en verlang ik niets meer. Noch op aarde, noch in de hemel.
26 Al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken, mijn hart vertrouwt op God, Die mijn rots is. Voor eeuwig houdt Hij mij vast.

1 Kronieken 16:23-29 (HTB)
23 Zing voor de HERE, o aarde, vertel elke dag van het heil dat Hij ons brengt.
24 Toon Zijn eer aan de volken en vertel iedereen van Zijn wonderen.
25 Want de HERE is groot en moet uitbundig worden geprezen; Hij moet worden geëerd boven alle andere goden.
26 Die andere goden zijn afgoden, maar de HERE maakte de hemelen.
27 Majesteit en eer gaan voor Hem uit; kracht en blijdschap heeft Hij aan Zijn zij.
28 O, volken van de hele aarde, schrijf de macht en eer toe aan Zijn naam.
29 Ja, geef de HERE de heerlijkheid die aan Zijn naam verbonden is. Breng een offer en ga voor Hem staan; aanbid de HERE en doe dat in heilige kleding.

Vandaag aanbidden wij U Here
Want U bent het waardig, geprezen zijt Gij naam.
Er is niets beter dan in uw aanwezigheid te zijn.
Want in Uw aanwezigheid vinden we vreugde, sterkte en all dat we nodig hebben.
Nu wij dit dag aan uw opdragen, in aanbidding, al wat wij u willen vertellen Here, is dat u het waard bent. We verhogen U naam en geven alle prijs aan U, in Jesus naam, Amen.

Gebedspunt:
Aanbid de Here.
Hij is de Alpha en Omega,
Heilig is zijn naam.
Hij alleen is het waard.

 

7daysfasting2015day2

Dinsdag 1 December 2015

DAG 2 Vergeving

Bijbellezing: 1 Samuel 13:1-15, 2 Samuel 2:1, 2 Samuel 5:19,23&25

Lees 1 Samuël 13:1-15

2 Samuël 2:1 (HTB)
2 David vroeg daarna aan de HERE: “Zal ik teruggaan naar Juda?” En de HERE antwoordde: “Ga.” “Naar welke stad moet ik gaan?” vroeg David. “Naar Hebron”, was het antwoord van de HERE.

2 Samuël 5:19,23,25 (HTB)
19 David vroeg de HERE: “Moet ik de burcht verlaten en de strijd met hen aanbinden? Zult U hen voor mij verslaan?” En de HERE antwoordde: “Ja, bind de strijd aan, want Ik zal u de overwinning geven.”
23 Toen David de HERE om raad vroeg, kreeg hij het antwoord: “Val hen niet van voren aan. Maak een omtrekkende beweging tot bij de balsemstruiken.
25 David volgde de aanwijzingen van de HERE op en versloeg de Filistijnen over het hele gebied tussen Gibea en Gezer.

Vergeving

vergvenis

 

7daysfasting2015day1

Maandag 30 November 2015

DAG 1 Dankzegging

Bijbellezing: Psalmen 100:4, Psalmen 116:12

Psalmen 116:12 (SV1618)
Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.

Psalmen 116:12 (HTB)
12 Hoe kan ik iets voor de HERE terugdoen? Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan!

Dankzegging
Dit is de dag die de Here heeft gemaakt, laten we blij en dankbaar zijn.

Voordat je aan jouw dag begint, stel het volgende vraag aan jezelf. (Psalmen 116:12 Hoe kan ik iets voor de HERE terugdoen? Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan!)

Voor zijn oneindige liefde voor ons, voor zijn bescherming, voor zijn begeleiding, voor zijn overvloed aan genade en omdat Hij ons zover heeft gebracht. Onze dankzegging, dat is wat wij kunnen geven aan de Here.

Vanuit je hart, geef het aan Hem, Zijn dankzegging. Gedurende dag. Het maakt niet uit of je naar school of werk moet, waar je ook bent, laat het je niet tegen houden om de Here te bedanken. Je kan Hem bedanken in je gedachte, in je hart, je kan zelf een privé kamer opzoeken of een ander plekje voor een speciale dankzegeningsgebed. Hij is het waard.

Gebedspunten:
Bedank de Here voor je: familie, vrienden, school en werk, je leven en Zijn bescherming, je toekomst en Zijn begeleiding, voor wijsheid en kennis, voor wat je hebt en wat je nog zult ontvangen, dank Hem voor alles.
De bijbel zegt dat we in alles de Here moeten bedanken. Hou het in gedachte dus dat met elke stap dat je neemt, elke beweging vandaag, in alles wat je doet vandaag, herinner je om jouw dankzegging te geven aan Here Jesus Christus. Amen!